Polityka prywatnosci

POLITYKA PRYWATNOŚCI – CZYLI JAK PRZETWARZAMY I CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.
2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

I. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest WILLA SMOLECKA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sikorskiego 1/u1, 53-659 Wrocław) oraz
KAPITAL Nieruchomości Kancelaria Prawna Katarzyna Augustyniak z siedzibą we Wrocławiu
(adres: Al. Jana Matejki 2c lok. 3, 50-333 Wrocław),  (dalej jako „Administrator Danych Osobowych”
lub „ADO”). Kontakt z osobą, która może udzielić informacji dotyczących Twoich danych
osobowych, jest możliwy poprzez e-mail: sprzedaż@willasmolecka.pl lub pod numerem telefonu:
+48 575 739 839.

II. Podstawa do przetwarzania danych osobowych:

ADO przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do realizacji umów z Tobą bądź
świadczenia na Twoją rzecz usług realizowanych w ramach działalności ADO. W przypadku, gdy
Twoje dane osobowe są potrzebne do wykorzystania w innych celach, konieczne jest uzyskanie
Twojej zgody na ich przetwarzanie.

III. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:

1. zgodzie udzielonej przez Ciebie w jednym lub większej liczbie określonych celów;
2. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub do podjęcia
działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
3. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (w
szczególności obowiązków o charakterze podatkowo-rachunkowym, obowiązków
związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu);
4. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez nas, chyba że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności mają
charakter nadrzędny wobec tych interesów; takimi interesami są marketing bezpośredni,
zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych w naszych systemach
teleinformatycznych, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi
roszczeniami.

IV. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane:

1. podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, a także dostarczania
informacji i usług związanych z zapytaniami i umowami;
2. zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków, w szczególności w celu świadczenia usług w
obrocie nieruchomościami;
3. wykonywania rozliczeń finansowych;
4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, w szczególności obowiązków o
charakterze podatkowo-rachunkowym, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
5. realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności prowadzenia
działań marketingowych, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi, zapobiegania
oszustwom, zapewnienia autentyczność, integralność i poufność przetwarzanych danych
osobowych;
6. marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.

Ponadto, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym w
szczególności w celu:

1. przesyłania przez nas informacji marketingowych oraz handlowych, w szczególności
dotyczących ofert zakupu nieruchomości, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
i/lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów

wywołujących, poprzez komunikację za pomocą telefonu i wiadomości SMS/MMS na podany
przeze Ciebie numer telefonu;
2. marketingu produktów i usług innych partnerów, w szczególności poprzez informowanie o
aktualnościach i ofertach zakupu nieruchomości, analizowanie Twoich osobistych
preferencji, aktywności i zainteresowań, aby przedstawić najtrafniej dopasowane treści i
oferty (profilowanie), w tym na tworzenie Twojego profilu.

V. Czas przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas są usuwane, gdy ustają cele przetwarzania.

VI. Jakie jest źródło pochodzenia danych?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Mogliśmy je
otrzymać podczas składania zapytania za pomocą: formularza kontaktowego, e-mail’a wysłanego
na adres ADO oraz rozmowy telefonicznej. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są
niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia
danych.

VII. Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

Informujemy, iż ADO wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

VIII. Komu możemy powierzyć Twoje dane?

ADO może współpracować z partnerami zewnętrznymi w celu realizacji usług w naszym imieniu,
takich jak świadczenie usług notarialnych, księgowych, prawnych, architektonicznych,
projektowych, realizacji projektów budowlanych, pomoc w marketingu, administrowaniu
komunikatami prasowymi, analizie danych lub statystykach, informatycznych. Oznacza to, że nasi
partnerzy uzyskają dostęp do Twoich danych osobowych. Także możemy ujawnić Twoje dane
osobowe stronom trzecim organom publicznym w przypadku, kiedy będziemy zobligowani do
ujawnienia takich danych przez prawo czy decyzję władz publicznych.

IX. Informujemy, iż nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich oraz
organizacji międzynarodowych.

X. W jaki sposób korzystamy z plików cookie?

ADO wykorzystuje pliki cookie na swojej stronie. Są to pliki tekstowe, które ułatwiają nawigację na
witrynie. Są one używane w celu poprawy komfortu użytkowania, prowadzenia statystyk
dotyczących liczby odwiedzających stronę oraz informacji, jak jest ona użytkowana. Pliki cookie
służą czasami do zbierania danych uważanych za osobowe takie jak adresy IP i dane z nimi
powiązane, ale nie można je uważać za dane przypisane Tobie jako osobie fizycznej. Jeśli nie
akceptujesz używania plików cookie, możesz ustawić Twoją przeglądarkę internetową tak, aby
automatycznie odrzucała ona przechowywanie plików cookie lub informowała Cię za każdym
razem, gdy witryna zażąda zapisania pliku cookie. Możesz również usunąć wcześniej zapisane
cookie za pomocą przeglądarki internetowej. Zmniejszy to jednak funkcjonalność witryny.

XI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
2. masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości zawarcia oraz realizacji umowy, świadczenia usług, czy
wypełnienia innych celów, dla których zbieramy Pani/Pana dane.